Void of Course Moon Calendar
Moon Aspects Calendar - April 2020

April 2020 - Void of Course Moon (VOC)

Aspects to:
Aspects:
VOC method:(?)
Date
Apr 2020
Moon Moon Aspects Δ(?) Chart
Apr 1, 10:21 Can 12°09’ Squ90°Sun 04°06’ chart
Apr 1, 17:50 Can 16°15’ Tri120°Mercury 08°18’ chart
Apr 2, 08:48 Can 24°33’ Opp180°Jupiter 04°30’ chart
Apr 2, 16:48 Can 29°04’ Sex60°Venus 01°42’ chart
Apr 2, 19:48 Leo 00°47’ Opp180°Saturn 01°22’ chart
Apr 2, 22:13 Leo 02°09’ Opp180°Mars 12°20’ chart
Apr 3, 19:28 Leo 14°30’ Tri120°Sun
Δ distance to the next Moon aspect
is bigger than 10°15’ Moon&Venus moiety
16°36’ chart
Apr 4, 23:07 Vir 01°07’ Squ90°Venus
Δ distance to the next Moon aspect
is bigger than 09°45’ Moon&Mercury moiety
21°36’ chart
Apr 6, 09:48 Vir 22°43’ Opp180°Mercury 02°19’ chart
Apr 6, 13:28 Vir 25°03’ Tri120°Jupiter 05°58’ chart
Apr 6, 22:52 Lib 01°01’ Tri120°Saturn 01°57’ chart
Apr 7, 01:55 Lib 02°58’ Tri120°Venus 02°10’ chart
Apr 7, 05:20 Lib 05°08’ Tri120°Mars 13°35’ chart
Apr 8, 02:34 Lib 18°43’ Opp180°Sun 06°32’ chart
Apr 8, 12:49 Lib 25°15’ Squ90°Jupiter 05°51’ chart
Apr 8, 22:02 Sco 01°07’ Squ90°Saturn 05°27’ chart
Apr 9, 06:40 Sco 06°34’ Squ90°Mars
Δ distance to the next Moon aspect
is bigger than 12°15’ Moon&Jupiter moiety
18°53’ chart
Apr 10, 13:07 Sco 25°28’ Sex60°Jupiter 03°55’ chart
Apr 10, 19:34 Sco 29°23’ Tri120°Mercury 01°49’ chart
Apr 10, 22:36 Sag 01°13’ Sex60°Saturn 05°17’ chart
Apr 11, 07:27 Sag 06°31’ Opp180°Venus 01°32’ chart
Apr 11, 10:02 Sag 08°03’ Sex60°Mars
Δ distance to the next Moon aspect
is bigger than 14°45’ Moon&Sun moiety
14°58’ chart
Apr 12, 11:45 Sag 23°01’ Tri120°Sun
Δ distance to the next Moon aspect
is bigger than 09°45’ Moon&Mercury moiety
10°16’ chart
Apr 13, 05:59 Cap 03°17’ Squ90°Mercury
Δ distance to the next Moon aspect
is bigger than 14°45’ Moon&Sun moiety
22°08’ chart
Apr 14, 22:56 Cap 25°26’ Squ90°Sun 00°27’ chart
Apr 14, 23:47 Cap 25°53’ ConJupiter 05°31’ chart
Apr 15, 10:20 Aqu 01°25’ ConSaturn 06°22’ chart
Apr 15, 22:40 Aqu 07°48’ Sex60°Mercury 02°28’ chart
Apr 16, 03:28 Aqu 10°16’ Tri120°Venus 01°08’ chart
Apr 16, 05:41 Aqu 11°24’ ConMars
Δ distance to the next Moon aspect
is bigger than 14°45’ Moon&Sun moiety
16°37’ chart
Apr 17, 14:34 Aqu 28°02’ Sex60°Sun
Δ distance to the next Moon aspect
is bigger than 10°15’ Moon&Venus moiety
14°08’ chart
Apr 18, 18:56 Pis 12°10’ Squ90°Venus
Δ distance to the next Moon aspect
is bigger than 12°15’ Moon&Jupiter moiety
14°07’ chart
Apr 19, 23:30 Pis 26°18’ Sex60°Jupiter 05°18’ chart
Apr 20, 10:15 Ari 01°36’ Sex60°Saturn
Δ distance to the next Moon aspect
is bigger than 10°15’ Moon&Venus moiety
12°21’ chart
Apr 21, 11:17 Ari 13°58’ Sex60°Venus 01°08’ chart
Apr 21, 13:34 Ari 15°06’ Sex60°Mars 03°13’ chart
Apr 21, 20:05 Ari 18°20’ ConMercury 08°08’ chart
Apr 22, 12:31 Ari 26°28’ Squ90°Jupiter 05°12’ chart
Apr 22, 22:59 Tau 01°41’ Squ90°Saturn 01°42’ chart
Apr 23, 02:25 Tau 03°24’ ConSun
Δ distance to the next Moon aspect
is bigger than 10°00’ Moon&Mars moiety
13°33’ chart
Apr 24, 05:30 Tau 16°57’ Squ90°Mars 09°41’ chart
Apr 25, 00:42 Tau 26°38’ Tri120°Jupiter 05°06’ chart
Apr 25, 10:47 Gem 01°45’ Tri120°Saturn
Δ distance to the next Moon aspect
is bigger than 10°15’ Moon&Venus moiety
15°18’ chart
Apr 26, 16:38 Gem 17°03’ ConVenus 01°41’ chart
Apr 26, 19:54 Gem 18°45’ Tri120°Mars
Δ distance to the next Moon aspect
is bigger than 09°45’ Moon&Mercury moiety
11°00’ chart
Apr 27, 16:59 Gem 29°45’ Sex60°Mercury 08°48’ chart
Apr 28, 09:38 Can 08°33’ Sex60°Sun
Δ distance to the next Moon aspect
is bigger than 12°15’ Moon&Jupiter moiety
18°20’ chart
Apr 29, 19:29 Can 26°53’ Opp180°Jupiter 04°57’ chart
Apr 30, 04:26 Leo 01°51’ Opp180°Saturn 03°31’ chart
Apr 30, 10:46 Leo 05°23’ Squ90°Mercury 05°33’ chart
Apr 30, 20:38 Leo 10°57’ Squ90°Sun 08°21’ chart
Void of Course Moon - Calendar 1900-2035
1900   1901   1902   1903   1904   1905   1906   1907   1908   1909   1910   1911   1912   1913   1914   1915   1916   1917   1918   1919   1920   1921   1922   1923   1924   1925   1926   1927   1928   1929   1930   1931   1932   1933   1934   1935   1936   1937   1938   1939   1940   1941   1942   1943   1944   1945   1946   1947   1948   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1985   1986   1987   1988   1989   1990   1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023   2024   2025   2026   2027   2028   2029   2030   2031   2032   2033   2034   2035   2036   2037   2038   2039   2040   2041   2042   2043   2044   2045   2046   2047   2048   2049   2050   2051   2052   2053   2054   2055   2056   2057   2058   2059   2060   2061   2062   2063   2064   2065   2066   2067   2068   2069   2070   2071   2072   2073   2074   2075   2076   2077   2078   2079   2080   2081   2082   2083   2084   2085   2086   2087   2088   2089   2090   2091   2092   2093   2094   2095   2096   2097   2098   2099  
Current planets
Sun
Libra
10°45’
Lib
 
Moon
Capricorn
23°50’
Cap
 
Mercury
Virgo
24°25’
Vir
 
Venus
Libra
5°49’
Lib
 
Mars
Gemini
21°04’
Gem
 
Jupiter
Aries
2°44’
Ari
R
Saturn
Aquarius
18°53’
Aqu
R
Uranus
Taurus
18°16’
Tau
R
Neptune
Pisces
23°33’
Pis
R
Pluto
Capricorn
26°07’
Cap
R
Node (M)
Taurus
14°54’
Tau
R
Node (T)
Taurus
13°51’
Tau
R
Lilith (M)
Cancer
19°11’
Can
 
Chiron
Aries
14°18’
Ari
R
When does the planet enter the next Sign?

Current Planets, Astrology Transits, Chart of this moment
Current planets
Planetary positions
Show chart »
Lunar calendar 2022
Moon calendar
Moon in Capricorn Capricorn
Show calendar »